PIRKIMO PARDAVIMO SUTARTIS
 
  Ši Pirkimo – pardavimo sutartis (toliau – „sutartis”) yra juridiškai privalomas dokumentas, kuris nustato Pirkėjo ir Pardavėjo tarpusavio teises, pareigas ir atsakomybę Pirkėjui įsigyjant prekes elektroninėje parduotuvėje (toliau – „e-parduotuvė”).
 

   1. Pirkimo – pardavimo sutarties sudarymas 

1.1. Šia sutartimi Pardavėjas įsipareigoja perduoti Pirkėjui nuosavybės teise Prekę, esančią pirkinių krepšelyje, o Pirkėjas įsipareigoja Prekę priimti ir sumokėti pirkimo dokumentuose nurodytą sumą.

1.2. Šioje Sutartyje termino „Prekė“ naudojimas vienaskaita taip pat reiškia ir daugiskaitą, priklausomai nuo sutarties objekto, nurodyto Sutarties 1.1. punkte.

1.3 Sutartis tarp šalių laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas išsirinkęs perkamą prekę ir suformavęs prekių krepšelį, užpildęs registracijos formą, pristatymo adresą, susipažinęs ir sutikęs su  Sutarties sąlygomis, paspaudžia nuorodą „Užsisakyti“. 

1.4. Sudaryta Sutartis saugoma Pardavėjo (e-parduotuvės) duomenų bazėje.
 

  2. Pardavėjo teisės ir įsipareigojimai 

2.1. Pardavėjas turi teisę:

2.1.1. atsiradus ypatingoms aplinkybėms laikinai arba iš viso nutraukti prekių pardavimo e-parduotuvėje veiklą apie tai iš anksto nepranešęs Pirkėjui.

2.1.2. sustabdyti Pirkėjo galimybę naudotis e-parduotuve jei Pirkėjas bando pakenkti e-parduotuvės darbui ar stabiliam veikimui.

2.1.3. vienašališkai pakeisti šios sutarties nuostatas.

2.1.4 vienašališkai pakeisti Pirkėjo pasirinktą apmokėjimo už prekes būdą, jei Pirkėjas daugiau nei tris kartus pradelsia laiku sumokėti už pristatytas prekes.

2.2. Pardavėjas įsipareigoja:

2.2.1. Pristatyti Pirkėjui Prekę e-parduotuvėje nurodytomis sąlygomis, Pirkėjo nurodytu adresu.

2.2.2. Pristatyti e-parduotuvėje nurodytą prekės aprašymą atitinkančią Prekę, užtikrinant, kad Prekė atitinka įprastai tokios rūšies prekėms keliamus reikalavimus.

2.2.3. sudaryti visas sąlygas Pirkėjui naudotis e-parduotuvės teikiamomis paslaugomis.

 
3. Pirkėjo teisės ir įsipareigojimai
3.1. Pirkėjas turi teisę:

3.1.1. pirkti prekes e-parduotuvėje, laikydamasis šioje sutartyje ir e-parduotuvėje nustatytos tvarkos.

3.2. Pirkėjas įsipareigoja:

3.2.1. priimti Šalių sutartu laiku pristatytą Prekę, jeigu ji atitinka Prekei taikomus kokybės reikalavimus.

3.2.2. priėmimo metu patikrinti priimamą Prekę bei pasirašyti Prekės gavimo dokumentus.

3.2.3. sumokėti už Prekę nustatyta tvarka.

3.2.4. jeigu Pirkėjas be svarbių priežasčių atsisako priimti pristatytas prekes, jis privalo sumokėti Pardavėjui visas prekių pristatymo išlaidas.

  

  4. Prekių apmokėjimas

4.1 Už perduotas prekes Pirkėjas ( juridinis asmuo) privalo sumokėti ne vėliau kaip per 10 (dešimt) kalendorinių dienų nuo prekių priėmimo dienos jei šalys nesusitaria kitaip.

4.2 Už perduotas prekes Pirkėjas (fizinis asmuo),  privalo sumokėti iškarto prekes pristačiusiam kurjeriui, arba pasirinkus kitą įmokų surinkimo būdą. Pirkėjui pasirinkus "Apmokėjimas pavedimu" būdą, prekės išsiunčiamos Pirkėjui, tą pačią dieną, po pinigų įplaukos, į Pardavėjo atsiskaitomąją sąskaitą.

4.3 Už prekes Pirkėjas (juridinis asmuo) gali apmokėti, pagal vieną iš e-parduotuvės, siūlomų apmokėjimo formų.

4.4 Įmokų paskirstymas. Šalys susitaria, kad įmokos, gautos vykdant piniginę prievolę, pirmiausiai skiriamos netesyboms, antrąja eile įmokos skiriamos pagrindinei prievolei įvykdyti, nepriklausomai nuo to kas nurodyta mokėjimo dokumente.
 

  5. Šalių atsakomybė 

5.1. Šalys įsipareigoja tinkamai vykdyti savo prisiimtus įsipareigojimus ir susilaikyti nuo bet kokių veiksmų, kuriais galėtų padaryti žalos viena kitai.  

5.2. Pirkėjas atsako už veiksmus, atliktus naudojantis e-parduotuve.

5.3. Pirkėjas yra visiškai atsakingas už registracijos formoje pateiktų duomenų teisingumą. Jei Pirkėjas nepateikia registracijos formoje tikslių duomenų, Pardavėjas neatsako už dėl to atsiradusius padarinius.

5.4. Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostolių atsiranda dėl to, kad Pirkėjas neatsižvelgdamas į Pardavėjo rekomendacijas ir savo įsipareigojimus nesusipažino su šios sutarties sąlygomis.

5.5. Padariusi žalą Šalis kitai Šaliai atlygina patirtus nuostolius.
 

  6. Kitos sutarties sąlygos

6.1 Jeigu Pirkėjas uždelsia sumokėti prekių kainą sutartyje nurodytais terminais, tai Pirkėjas privalo mokėti Pardavėjui 0,7 proc.dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną nuo neapmokėto juridinę galią turinčio prekių pardavimo dokumento sumos.
 

   7. Baigiamosios nuostatos 

7.1. Visoms atsirandančioms teisėms ir pareigoms susijusioms su šia sutartimi taikomi Lietuvos Respublikos įstatymai.

7.2. Šalys susitaria, kad visi su šia sutartimi susiję ar dėl jų vykdymo ar pažeidimo kilę ginčai, pretenzijos sprendžiami derybų būdu. Jei susitarimo nepavyksta pasiekti derybomis ginčai sprendžiami teismuose Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.